Tellimistingimused

EPP MARIA GALERII VEEBILEHE KASUTUSREEGLID JA -TINGIMUSED


Epp Maria Galerii veebilehe (sh. Epp Maria Galerii veebipood) kasutamisega nõustute Epp Maria Galerii veebilehe kasutusreeglite ja -tingimustega ning annate nõusoleku selles toodud küsimustes Epp Maria Galerii veebilehe kasutusreeglite ja -tingimuste kohaselt käituda. Käesolevad kasutusreeglid ja -tingimused on Teie ja Eppmaria OÜ vahelise lepingu tingimused.

Epp Maria Galerii soovib Teile meeldivat külastust!


1 TEAVE VEEBILEHE HALDAJA JA MÜÜJA KOHTA

Veebilehte www.eppmaria.ee haldab ja müügilepingud sõlmib Eppmaria OÜ (registrikood 10936211), mis on registreeritud Eesti Vabariigis ning mille peamine tegevuskoht ja asukoht on Kalda 2, 90503 Haapsalu. Veebilehega seotud küsimustes palun pöörduge Eppmaria OÜ poole klienditoe telefonil +372 56 97 1276 (K-P kell 12-16) või e-posti aadressil klienditugi@eppmaria.ee.


2 VEEBILEHEL KAJASTUVA INFO KOHTA

Eppmaria OÜ kontrollib hoolikalt veebilehel www.eppmaria.ee kajastuva info tõelevastavust, kuid ei garanteeri selle õigsust ega vastuta selle õigsuse eest. Eppmaria OÜ ei vastuta veebilehel www.eppmaria.ee kajastuva eksliku informatsiooni tõttu tekkida võiva kahju eest.
Juhul kui veebilehel www.eppmaria.ee viidatakse mõnele teisele veebilehele, siis Eppmaria OÜ-le ei laiene nendel veebilehtedel kasutatavad tingimused ja reeglid. Viite tegemisega ei kaasne Eppmaria OÜ kaasvastutust.


3 INTELLEKTUAALSEST OMANDIST

Veebilehel www.eppmaria.ee kasutatud maalide kujutised, aga ka kõik fotod, graafika, tekstid, helid, animatsioonid, videod, veebilehe kujundus ja muu intellektuaalne omand on kaitstud Eesti Vabariigi seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Kaitstud on nii veebilehe struktuur kui ka selle sisu, sh. tõlked ja elektroonilises vormis salvestatud failid.
Eppmaria OÜ ja kunstniku kirjaliku loata on keelatud nii autori isiklike kui ka varaliste autoriõiguste teostamine. Eppmaria OÜ ja kunstniku kirjalikku luba on vaja ka juhul, kui vastav teos on arhiveeritud ja ei kajastu enam veebilehel. Nõusoleku küsimiseks ja täpsete kasutustingimuste saamiseks palun pöörduda e-postiga aadressile galerii@eppmaria.ee.


4 ISIKUANDMETEST JA PRIVAATSUSEST

Eppmaria OÜ-l on õigus jälgida veebilehe www.eppmaria.ee külastajate veebikäitumist ning koguda kasutusstatistikat.
Täpsemalt on antud küsimused reguleeritud Epp Maria Galerii veebilehe privaatsus- ja konfidentsiaalsusleppes, millega Te veebilehte www.eppmaria.ee kasutama asudes nõustute. Epp Maria Galerii veebilehe privaatsus- ja konfidentsiaalsusleppes on muuhulgas sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärgid; töödeldavate isikuandmete koosseis; ning isikuandmete töötlemise kord ja viis. Käesolevaga annate Eppmaria OÜ-le nõusoleku Epp Maria Galerii veebilehe privaatsus- ja konfidentsiaalsusleppes toodud eesmärkidel seal nimetatud andmete töötlemiseks sh. nende kogumiseks, salvestamiseks, säilitamiseks ja analüüsimiseks.
Eppmaria OÜ võib anda andmete kogumise, töötlemise ja lepingute täitmisega seonduvate Eppmaria OÜ ülesannete täitmise osaliselt või täielikult üle ka mõnele teisele Eppmaria OÜ tegevuskohas tegutsevale ettevõtjale. Sellisel ettevõtjal on kohustus hoida teavet konfidentsiaalsena ja kasutada seda üksnes Epp Maria Galerii veebilehe privaatsus- ja konfidentsiaalsusleppes toodud eesmärkidel Eppmaria OÜ huvides. Andmeid ei edastata, avalikustata ega väljastata teistele isikutele, välja arvatud kui selleks on seaduslik kohustus, see on paljude veebilehe www.eppmaria.ee kasutajate huvides või selleks tuleneb vajadus seoses müügilepingu täitmisega.

5 MÜÜGIHINNAST NING ÜLEANDMIS- JA TASUMISVIISIST
Müügihind on Epp Maria Galerii veebipoes ostukorvis kauba juures märgitud hind koos maksudega, mis fikseeritakse Teie poolt tasumisega ja Eppmaria OÜ poolt tellimuse kinnituse saatmisega. Viidatud hind kehtib kuni hinna muutmiseni Eppmaria OÜ poolt või kuni kauba lõppemiseni. Ametlik müügihind on väljendatud Eurodes. Juhul kui tasute mõnes muus vääringus, peab Eppmaria OÜ-le laekuma summa, mis vastab pärast Eurodesse konverteerimist müügihinnale Eurodes. Kõik makse tegemise (sh. konverteerimise) kulud jäävad Teie kanda. Müügihind ei sisalda veokulusid, mis lisanduvad vastavalt vedaja hinnakirjale ja kajastuvad ostukorvis eraldi real. Juhul kui sihtkohariigis lisanduvad veel mingid tasud või maksud, jäävad ka need Teie kanda.
Veebipoes saab maksta internetipanga kaudu ning krediitkaardiga. Makselahendus on lahendatud Maksekeskus AS teenusega, mis on PCI-DSS nõuetele vastav teenusepakkuja. Täpsemalt pangalingi ja kaardimaksete turvalisusest siin.


6 VEEBIPOEST
Epp Maria Galerii veebipoe kasutamise reeglite kohta vaadake palun Epp Maria Galerii veebipoe müügilepingu tingimusi. Epp Maria Galerii veebipoe kasutamisel kohalduvad lisaks Epp Maria Galerii veebipoe müügilepingu tingimustele ka Epp Maria Galerii veebilehe kasutusreeglid ja -tingimused, Epp Maria Galerii veebilehe privaatsus- ja konfidentsiaalsuslepe ja kõik teised veebilehe www.eppmaria.ee kasutamist reguleerivad ja veebilehel kättesaadavad dokumendid.


7 MUUDATUSED VEEBILEHE DOKUMENTIDES
Eppmaria OÜ võib aeg-ajalt uuendada ühepoolselt veebilehe www.eppmaria.ee kasutamist puudutavaid dokumente, et kajastada muutusi õigusaktides, teenustes või nt. kasutajate tagasisidest saadud soovitusi ja ettepanekuid. Igas vastavas dokumendis kajastub viide selles viimase uuenduse tegemise kuupäevale.


8 KOHALDATAVAST ÕIGUSEST JA KOHTUALLUVUSEST
Kõikidele veebilehel kajastuvatele lepingutele ja veebilehega seotud õigusküsimustele leitakse lahendus üksnes Eesti õiguse alusel.
Veebilehe kasutamisega või veebilehe kaudu kättesaadavaks saadud teenuste või kaupadega seotud kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel kasutades selleks Eppmaria OÜ klienditoe telefoni +372 56 97 1276 (K-P kell 12-16) või e-posti aadressi klienditugi@eppmaria.ee. Kohtuväliste läbirääkimiste ebaõnnestumise korral lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas.